NỀN NẾP - CHẤT LƯỢNG - THÂN THIỆN

Hoạt động của nhà trường
 • b63933f4d6b62fe876a7_deb46b4378
 • ce3ee4d10193f8cda182_61108715f8
 • 1
 • 4
 • 2
 • 5
 • 7
 • 8
 • 138f742099c8799620d9
 • c736fe6913a54e7c91a89feea926a6c775
 • ba9a22e22413efa07ced958aff9eed5a15
 • b8e340adba82f8251c004e279653e399
 • 3d6750e3d633775b1f4726e90fb18d2672
 • 5376ce05d6e3e943c816d790e1a62b8f66
 • b8fee9afcded8c31b590a7a51706c19a27
 • 8ec29ecfd5296a65280a47eba445295f13
 • 75da5e30bd5c37
 • 8e8ed9aa3be6dbb882f75da5e30dd479b
 • 46b474cebfd6518808c75da5e30e7cdc4
 • 0f958c6e945a76042f4b5da5e310682e2
 • 115b360afd12134c4a035da5e3119d597
 • 53b9fc54e460063e5f715da5e31114ca1
 • a5c1678c8ac06a9e33d15da5e31269a8c
 • c82d3723f642161c4f535da5e3148fcd2
 • d77aef16240eca50931f5da5e317b8dfd
 • e954590bdb3f3961602e5da5e31cdd49e
 • f7a6b2aac09422ca7b855da5e31d6cae6
 • f088c843f9731c2d45625da5e31cceb6b
 • 3da0b97daf8a55d40c9b_5a6ebb9d9a
 • 4650cfa2d955230b7a44_3bf1d9b158
 • e9234c5dc55938076148_0abc164aeb
 • 8d411c94959068ce3181_8c3a7d156d
 • 6a22ff7876348e6ad725_f4eabc12ea
 • 12c4_10677e4a0e
 • 12C3_7e297597c3
 • 12C2_7e6ec8a574
 • QUA_BGH_e72b14a945
 • PHONG_NEN_cc5687fd77
 • VN_12C1_914eb78292
 • z2265544332271_cb31f03fca39d97f6e0fb3caee6e46d3_3c10705811
 • z2262179856189_ca58761c7fc57e854fc2720c78edc875_8f0809b252
 • z2262179848535_4d42d5113e840eb559ba1e4faebed118_963fdc1f5f
 • gv_ly_0172499bed
 • gv_dia_668e5fca3f
 • gv_sinh_3fdc0d08bb
 • gv_su_db2c69f936
 • gv_van_8c7dc74707
 • hs_ly_5c6d3860c6
 • hs_dia_ba3b1dfa7d
 • hs_sinh_588308d0fc
 • hs_su_41ca1ffe38
 • hs_toan_0e1e1dab86
 • hs_van_f0e9236c90
 • z3185947593267_4318d21a063a119d40a5cb5b896ce0f1_e23c511270
 • z3186728129116_49d0afe5ec7ee5c4c98db46e073ecd20_f35e7ac68d
 • z3288602266774_68316dc84ed443e6cf05924f08bd938c_8dd987a5c8
 • z3185941394903_6199dcdea5cf824eb9147c937145ca84_e07d86e1e5
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo

UBND TỈNH BẠC LIÊU

SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC

VÀ CÔNG NGHỆ

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

Số: 07/SGDKHCN-GDTrH-TX

V/v triển khai thực hiện Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH
của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bạc Liêu, ngày 04 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi:

 

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Các trường trực thuộc Sở.

 

Thực hiện Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường, Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ (GDKHCN) yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, trường học triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Cập nhật Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH vào hồ sơ quản lý của đơn vị để nghiên cứu và tổ chức thực hiện (văn bản gửi qua e-mail).

2. Các Phòng GDĐT chỉ đạo các trường trung học cơ sở, tiểu học và trung học cơ sở triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc hướng dẫn này; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý; định kỳ hằng năm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện về Sở GDKHCN.

3. Hiệu trưởng các trường tổ chức xây dựng và ban hành Kế hoạch giáo dục của nhà trường, hằng năm báo cáo Sở GDKHCN (đối với các trường trực thuộc Sở) và Phòng GDĐT (đối với trường trung học cơ sở, trường tiểu học và trung học cơ sở) theo thời gian quy định tại hướng dẫn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học.

Dưới đây là đường link video hướng dẫn cụ thể về các nội dung của Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH do ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GDĐT báo cáo: https://youtu.be/shYZWnrT2F0.

Công văn này được áp dụng thực hiện từ học kỳ II năm học 2020 - 2021 và thay thế Công văn số 48/SGDKHCN-GDTrH-TX ngày 25/01/2019 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học, Công văn số 1056/SGDĐT-GDTrH ngày 17/9/2013 về việc hướng dẫn xây dựng PPCT và thiết kế giáo án theo yêu cầu dạy học phân hóa cấp trung học, Công văn số 1267/SGDĐT-GDTrH ngày 21/10/2013 về việc hướng dẫn bổ sung việc xây dựng PPCT theo yêu cầu dạy học phân hóa cấp trung học.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, trường học triển khai thực hiện đúng nội dung Công văn này. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Sở GDKHCN (qua Phòng GDTrH-GDTX) để được hướng dẫn giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Giám đốc;

- Phó Giám đốc phụ trách;

- Thanh tra Sở;

- Phòng GDTrH-GDTX;

- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Dương Hồng Tân

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Tin mới nhất
Liên kết website