NỀN NẾP - CHẤT LƯỢNG - THÂN THIỆN

Hoạt động của nhà trường
 • b63933f4d6b62fe876a7_deb46b4378
 • ce3ee4d10193f8cda182_61108715f8
 • 1
 • 4
 • 2
 • 5
 • 7
 • 8
 • 138f742099c8799620d9
 • c736fe6913a54e7c91a89feea926a6c775
 • ba9a22e22413efa07ced958aff9eed5a15
 • b8e340adba82f8251c004e279653e399
 • 3d6750e3d633775b1f4726e90fb18d2672
 • 5376ce05d6e3e943c816d790e1a62b8f66
 • b8fee9afcded8c31b590a7a51706c19a27
 • 8ec29ecfd5296a65280a47eba445295f13
 • 75da5e30bd5c37
 • 8e8ed9aa3be6dbb882f75da5e30dd479b
 • 46b474cebfd6518808c75da5e30e7cdc4
 • 0f958c6e945a76042f4b5da5e310682e2
 • 115b360afd12134c4a035da5e3119d597
 • 53b9fc54e460063e5f715da5e31114ca1
 • a5c1678c8ac06a9e33d15da5e31269a8c
 • c82d3723f642161c4f535da5e3148fcd2
 • d77aef16240eca50931f5da5e317b8dfd
 • e954590bdb3f3961602e5da5e31cdd49e
 • f7a6b2aac09422ca7b855da5e31d6cae6
 • f088c843f9731c2d45625da5e31cceb6b
 • 3da0b97daf8a55d40c9b_5a6ebb9d9a
 • 4650cfa2d955230b7a44_3bf1d9b158
 • e9234c5dc55938076148_0abc164aeb
 • 8d411c94959068ce3181_8c3a7d156d
 • 6a22ff7876348e6ad725_f4eabc12ea
 • 12c4_10677e4a0e
 • 12C3_7e297597c3
 • 12C2_7e6ec8a574
 • QUA_BGH_e72b14a945
 • PHONG_NEN_cc5687fd77
 • VN_12C1_914eb78292
 • z2265544332271_cb31f03fca39d97f6e0fb3caee6e46d3_3c10705811
 • z2262179856189_ca58761c7fc57e854fc2720c78edc875_8f0809b252
 • z2262179848535_4d42d5113e840eb559ba1e4faebed118_963fdc1f5f
 • gv_ly_0172499bed
 • gv_dia_668e5fca3f
 • gv_sinh_3fdc0d08bb
 • gv_su_db2c69f936
 • gv_van_8c7dc74707
 • hs_ly_5c6d3860c6
 • hs_dia_ba3b1dfa7d
 • hs_sinh_588308d0fc
 • hs_su_41ca1ffe38
 • hs_toan_0e1e1dab86
 • hs_van_f0e9236c90
 • z3185947593267_4318d21a063a119d40a5cb5b896ce0f1_e23c511270
 • z3186728129116_49d0afe5ec7ee5c4c98db46e073ecd20_f35e7ac68d
 • z3288602266774_68316dc84ed443e6cf05924f08bd938c_8dd987a5c8
 • z3185941394903_6199dcdea5cf824eb9147c937145ca84_e07d86e1e5
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THAM GIA TƯ VẤN "TIẾP BƯỚC TRƯỜNG THI" NĂM 2022

UBND TỈNH BẠC LIÊU

SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC

VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 223/SGDKHCN-GDTrH-TX

Bạc Liêu, ngày 25 tháng 02 năm 2022

V/v phối hợp tổ chức chương trình

tư vấn “Tiếp bước trường thi” năm 2022

Kính gửi:

 - Các Trường trung học phổ thông;

- Trung tâm GDTX-HN tỉnh;

- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã.

  Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 83/TCGD-QC ngày 24/2/2022 của Tạp chí Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp tổ chức chương trình tư vấn “Tiếp bước trường thi” năm 2022.

 Nhận thấy, đây là một kênh thông tin bổ ích, giúp nhà trường, các em học sinh và gia đình học sinh có thêm những thông tin về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022, Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ đề nghị các trường THPT, Trung tâm GDTX-HN tỉnh và các trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã (gọi chung là các đơn vị) thông báo cho học sinh, học viên (gọi chung là học sinh) lớp 12 được biết và tham gia chương trình tư vấn “Tiếp bước trường thi” năm 2022 do Tạp chí Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bạc Liêu tổ chức, cụ thể như sau:

 1. Nội dung

 Chương trình “Tiếp bước trường thi” năm 2022 sẽ tư vấn cho học sinh các nội dung như sau:

 - Những thay đổi trong quy chế thi tốt nghiệp THPT và cách thức tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng năm 2022.

 - Định hướng đúng trong việc chọn ngành, nghề; chọn trường học phù hợp với năng lực và sở thích.

 - Biết được những ngành, nghề sẽ thu hút nhiều nhân lực trong tương lai.

 2. Thời gian

 - Từ 14 giờ 30 đến 16 giờ 00, ngày 03/3/2022 (thứ Năm).

 3. Hình thức:

 Học sinh xem truyền hình trực tiếp trên kênh phát sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình Bạc Liêu.

 Học sinh tham gia bằng cách đặt câu hỏi về các vấn đề liên quan đến tuyển sinh đại học, cao đẳng, hướng nghiệp để được giải đáp qua số điện thoại đường dây nóng hiển thị trên màn hình trong buổi truyền hình trực tiếp hoặc tương tác trên Fanpage.

 Ngoài ra học sinh có thể đăng ký trên YouTube để theo dõi các chương trình tư vấn của Tạp chí Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện ở các tỉnh hoặc xem lại trên các kênh Fanpage, YouTube, Trang tin điện tử.

 4. Kênh phát sóng:

 Chương trình tư vấn “Tiếp bước trường thi” năm 2022 sẽ được Truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình Bạc Liêu, đồng thời phát trực tiếp trên các kênh theo địa chỉ sau:

 + Fanpage: https://www.facebook.com/kenhtuyensinhhuongnghiep

 + YouTube: https://www.youtube.com/kenhtuyensinhhuongnghiep

 + Báo Giáo dục Online: https://www.giaoduc.edu.vn

 + Trang tin điện tử: https://tuyensinhhuongnghiep.vn

 Đề nghị lãnh đạo các đơn vị thực hiện đúng nội dung Công văn này.

Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như trên; (Đã ký)

- PGĐ phụ trách;

- Tạp chí Giáo dục TP.HCM (phối hợp);

- Đài PTTH Bạc Liêu (phối hợp);

- Lưu: VT, GDTrH-TX. Dương Hồng Tân

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Tin mới nhất
Liên kết website