NỀN NẾP - CHẤT LƯỢNG - THÂN THIỆN

Hoạt động của nhà trường
 • b63933f4d6b62fe876a7_deb46b4378
 • ce3ee4d10193f8cda182_61108715f8
 • 1
 • 4
 • 2
 • 5
 • 7
 • 8
 • 138f742099c8799620d9
 • c736fe6913a54e7c91a89feea926a6c775
 • ba9a22e22413efa07ced958aff9eed5a15
 • b8e340adba82f8251c004e279653e399
 • 3d6750e3d633775b1f4726e90fb18d2672
 • 5376ce05d6e3e943c816d790e1a62b8f66
 • b8fee9afcded8c31b590a7a51706c19a27
 • 8ec29ecfd5296a65280a47eba445295f13
 • 75da5e30bd5c37
 • 8e8ed9aa3be6dbb882f75da5e30dd479b
 • 46b474cebfd6518808c75da5e30e7cdc4
 • 0f958c6e945a76042f4b5da5e310682e2
 • 115b360afd12134c4a035da5e3119d597
 • 53b9fc54e460063e5f715da5e31114ca1
 • a5c1678c8ac06a9e33d15da5e31269a8c
 • c82d3723f642161c4f535da5e3148fcd2
 • d77aef16240eca50931f5da5e317b8dfd
 • e954590bdb3f3961602e5da5e31cdd49e
 • f7a6b2aac09422ca7b855da5e31d6cae6
 • f088c843f9731c2d45625da5e31cceb6b
 • 3da0b97daf8a55d40c9b_5a6ebb9d9a
 • 4650cfa2d955230b7a44_3bf1d9b158
 • e9234c5dc55938076148_0abc164aeb
 • 8d411c94959068ce3181_8c3a7d156d
 • 6a22ff7876348e6ad725_f4eabc12ea
 • 12c4_10677e4a0e
 • 12C3_7e297597c3
 • 12C2_7e6ec8a574
 • QUA_BGH_e72b14a945
 • PHONG_NEN_cc5687fd77
 • VN_12C1_914eb78292
 • z2265544332271_cb31f03fca39d97f6e0fb3caee6e46d3_3c10705811
 • z2262179856189_ca58761c7fc57e854fc2720c78edc875_8f0809b252
 • z2262179848535_4d42d5113e840eb559ba1e4faebed118_963fdc1f5f
 • gv_ly_0172499bed
 • gv_dia_668e5fca3f
 • gv_sinh_3fdc0d08bb
 • gv_su_db2c69f936
 • gv_van_8c7dc74707
 • hs_ly_5c6d3860c6
 • hs_dia_ba3b1dfa7d
 • hs_sinh_588308d0fc
 • hs_su_41ca1ffe38
 • hs_toan_0e1e1dab86
 • hs_van_f0e9236c90
 • z3185947593267_4318d21a063a119d40a5cb5b896ce0f1_e23c511270
 • z3186728129116_49d0afe5ec7ee5c4c98db46e073ecd20_f35e7ac68d
 • z3288602266774_68316dc84ed443e6cf05924f08bd938c_8dd987a5c8
 • z3185941394903_6199dcdea5cf824eb9147c937145ca84_e07d86e1e5
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn khung kế hoạch thời gian thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 cấp trung học

UBND TỈNH BẠC LIÊU

SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

Số: 1069/SGDKHCN-GDTrH-TX

V/v hướng dẫn khung kế hoạch thời gian
thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021
cấp trung học

Bạc Liêu, ngày 12 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

 

- Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố;

- Các trường Trung học phổ thông.

 

Căn cứ Quyết định số 1324/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu,

Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ (GDKHCN) hướng dẫn khung kế hoạch thời gian thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 cấp trung học như sau:

I. Thời gian thực hiện các công việc chuẩn bị cho năm học mới

1. Thời gian hoàn thành công tác kiểm tra lại, xét lên lớp cho học sinh yếu và ôn tập chuẩn bị kiểm tra đầu năm học

Thực hiện theo Công văn số 886/SGDKHCN-GDTrH-TX ngày 01/7/2020 của Sở GDKHCN về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hè năm 2020 và chuẩn bị khai giảng năm học 2020 - 2021 cấp trung học.

2. Thời gian, nội dung công việc chuẩn bị tựu trường

- Hiệu trưởng các trường kịp thời thông tin cho CBQL, giáo viên trở lại trường chậm nhất vào ngày 01/9/2020 để làm các công việc chuẩn bị cho năm học mới.

- Căn cứ quy mô, kết quả học lực cuối năm học 2019 - 2020, kết quả tuyển sinh lớp đầu cấp năm học 2020 - 2021, Hiệu trưởng các trường hoàn thành việc biên chế lớp học và lập tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch mở lớp năm học 2020 - 2021 trình Sở GDKHCN, Phòng GDĐT phê duyệt chậm nhất ngày 25/8/2020.

- Ngày tựu trường đồng loạt cho tất cả các khối lớp: Ngày 01/9/2020.

- Từ ngày 01/9 đến ngày 12/9/2020:

+ Ổn định tổ chức lớp, bàn giao kết quả học tập, rèn luyện của học sinh: Các đơn vị, trường học phải tổ chức tốt việc bàn giao kết quả học tập, rèn luyện của học sinh giữa các giáo viên cùng bộ môn cũ, giáo viên chủ nhiệm lớp cũ với giáo viên bộ môn mới, giáo viên chủ nhiệm lớp mới có sự tham gia của cha mẹ học sinh để giáo viên bộ môn mới, giáo viên chủ nhiệm mới xây dựng kế hoạch giảng dạy, giáo dục phù hợp với năng lực học tập và đặc điểm tâm lí của từng nhóm, lớp học sinh (có biên bản bàn giao cụ thể, chi tiết đủ thành phần tham dự gồm giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm cũ, mới và cha mẹ học sinh; nội dung bàn giao kết quả học tập phải thể hiện được các nội dung cơ bản như tình hình chung của lớp, kết quả học tập, rèn luyện của từng học sinh, những trường hợp cá biệt,…).

+ Tổ chức kiểm tra đầu năm học: Các đơn vị trường học cần tổ chức tốt việc tuyên truyền về ý nghĩa của hoạt động kiểm tra đầu năm học (gắn việc sử dụng kết quả kiểm tra đầu năm học vào việc xếp lớp theo yêu cầu dạy học phân hóa như đã nêu tại Công văn số 714/SGDĐT-GDTrH ngày 08/8/2017 về việc hướng dẫn tổ chức dạy học phân hóa và dạy học tự chọn cấp trung học).

3. Phân công chuyên môn

Căn cứ kế hoạch mở lớp và các văn bản quy định hiện hành liên quan đến công tác phân công chuyên môn (Công văn số 1055/SGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2012, Công văn số 1014/SGDĐT-GDTrH ngày 11/8/2014, Công văn số 815/SGDĐT-GDTrH ngày 25/8/2016,…), Hiệu trưởng các trường lập tờ trình về việc phê duyệt phân công chuyên môn học kỳ I năm học 2020 - 2021 (kèm theo bảng phân công chuyên môn) trình Sở GDKHCN, Phòng GDĐT phê duyệt chậm nhất ngày 01/9/2020, đồng thời gửi qua e-mail các quyết định bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn, tổ phó chuyên môn, văn bản chỉ định thư ký Hội đồng trường, văn bản chuẩn y các chức vụ liên quan đến Đoàn, Đội, Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân,... để xem xét, đối chiếu trước khi phê duyệt.

Khi tiến hành việc phân công chuyên môn, các trường học cần quan tâm nghiên cứu và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản hiện hành về quy định chế độ công tác của CBQL, tổ trưởng chuyên môn, tổ phó chuyên môn, giáo viên; giáo viên làm tổng phụ trách Đội, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM; giáo viên làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn...

Đối với giáo viên thỉnh giảng phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của đơn vị chủ quản và các đơn vị chỉ thỉnh giảng giáo viên khi thực sự có nhu cầu.

Đối với các trường đã được trang bị thiết bị thực hành, thí nghiệm phải phân công giáo viên có chuyên môn phù hợp phụ trách (nếu chưa có nhân viên phụ trách).

4. Thời gian hoàn thành việc quán triệt các văn bản chuyên môn

Thủ trưởng các đơn vị triển khai các văn bản sau đây cho tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trước ngày 05/9/2020:

- Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GDĐT về ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;

- Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT;

- Công văn số 2642/BGDĐT-GDTrH ngày 04/5/2012 của Bộ GDĐT về việc trả lời một số câu hỏi khi triển khai thực hiện Thông tư 58;

- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT về Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

- Công văn số 285/SGDKHCN-GDTrH-TX ngày 03/4/2019 về việc hướng dẫn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông;

- Công văn số 1046/SGDĐT-GDTrH ngày 13/10/2017 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018 (có hướng dẫn bổ sung tại Công văn số 1255/SGDĐT-GDTrH ngày 08/12/2017);

- Công văn số 48/SGDKHCN-GDTrH-TX ngày 25/01/2019 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học;

- Công văn số 1253/SGDĐT-GDTrH ngày 24/10/2011 của Sở GDĐT Bạc Liêu về việc hướng dẫn thực hiện hệ thống hồ sơ, sổ sách trong trường trung học;

- Công văn số 457/SGDĐT-GDTrH ngày 08/5/2012 của Sở GDĐT Bạc Liêu về việc hướng dẫn chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường THCS và THPT trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu;

- Công văn số 1055/SGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2012 của Sở GDĐT Bạc Liêu về việc hướng dẫn tổ chức, quản lí và điều hành hoạt động chuyên môn cấp trung học;

- Công văn số 1056/SGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2012 của Sở GDĐT Bạc Liêu về việc tổ chức quản lí sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường cấp trung học;

- Công văn số 1122/SGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2017 của Sở GDDT Bạc Liêu về việc hướng dẫn nghiệp vụ, quy chế thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá học sinh từ năm học 2017-2018;

- Công văn số 714/SGDĐT-GDTrH ngày 08/8/2017 của Sở GDDT Bạc Liêu về việc tổ chức dạy học phân hóa và dạy học tự chọn cấp trung học;

- Công văn số 1412/SGDĐT-GDTrH ngày 20/11/2013 của Sở GDĐT Bạc Liêu về việc hướng dẫn bổ sung nội dung sinh hoạt chuyên môn và thông báo hoạt động dự giờ không báo trước cấp trung học;

- Công văn số 1014/SGDĐT-GDTrH ngày 11/8/2014 của Sở GDĐT Bạc Liêu về việc phân công chuyên môn cấp trung học từ năm học 2014-2015 và các văn bản liên quan đến công tác phân công chuyên môn;

- Công văn số 815/SGDĐT-GDTrH ngày 25/8/2016 của Sở GDĐT Bạc Liêu về việc hướng dẫn bổ sung công tác phân công chuyên môn cấp trung học;

- Công văn số 1474/SGDĐT-GDTrH ngày 24/10/2014 của Sở GDĐT Bạc Liêu về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng;

- Công văn số 943/SGDĐT-GDTrH ngày 09/9/2015 của Sở GDĐT Bạc Liêu về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ dạy/chủ đề dạy học của giáo viên cấp trung học;

- Công văn số 1476/SGDĐT-GDTrH ngày 24/10/2014 của Sở GDĐT Bạc Liêu về việc tăng cường quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm;

- Công văn số 829/SGDĐT-GDTrH ngày 29/8/2016 của Sở GDĐT Bạc Liêu về việc chấn chỉnh, nâng cao kết quả phụ đạo, giúp đỡ học sinh yếu kém và hoạt động dạy thêm học thêm từ năm học 2016-2017;

- Công văn số 308/SGDĐT-GDTrH ngày 07/4/2015 của Sở GDĐT Bạc Liêu về việc chấn chỉnh tình trạng sử dụng điện thoại di động khi đang dạy và học trên lớp.

II. Kế hoạch thời gian thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021

1. Biên chế năm học

- Ngày tựu trường đồng loạt cho tất cả các khối lớp: Ngày 01/9/2020;

- Từ ngày 01/9 đến ngày 12/9/2020: Ổn định tổ chức lớp, bàn giao kết quả học tập, rèn luyện, phổ biến nội quy, kiểm tra đầu năm học...;

- Từ ngày 07/9/2020 bắt đầu tuần thực học thứ nhất;

- Ngày khai giảng thống nhất toàn tỉnh: 05/9/2020;

- Học kỳ I bắt đầu từ ngày 07/9/2020 và kết thúc chậm nhất ngày 09/01/2021 (có 18 tuần thực học);

- Kiểm tra học kỳ I: Đối với khối 12: từ ngày 14/12 đến ngày 19/12/2021, đối với các khối còn lại: từ ngày 21/12 đến ngày 02/01/2021 (có hướng dẫn sau);

- Báo cáo sơ kết học kỳ I chậm nhất ngày 16/01/2021;

- Học kỳ II bắt đầu từ ngày 11/01/2021 và kết thúc chậm nhất ngày 22/5/2021 (có 17 tuần thực học);

- Kiểm tra học kỳ II: Đối với khối 12: từ ngày 12/4 đến ngày 17/4/2021, đối với các khối còn lại: từ ngày 26/4 đến ngày 15/5/2021 (có hướng dẫn sau);

- Thời gian dự phòng từ 24/5 đến 29/5/2021. Nếu không sử dụng thì sẽ kết thúc năm học sớm hơn và tổ chức bế giảng năm học chậm nhất ngày 29/5/2021.

- Báo cáo tổng kết năm học chậm nhất ngày 10/6/2021.

- Trong năm học 2020 - 2021, Sở GDKHCN sẽ tiếp tục ra đề kiểm tra học kỳ I, học kỳ II đối với các lớp 6, 7, 8, 9 gồm 3 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; đối với lớp 10, 11 gồm 8 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý; đối với lớp 12 gồm 9 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, GDCD.

- Khuyến khích các trường THPT tổ chức dạy tăng số tiết/tuần chéo buổi (khối 12) đối với 9 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, GDCD nhằm:

+ Tổ chức ôn luyện theo hình thức cuốn chiếu để giúp cho học sinh nắm vững, khắc sâu kiến thức, kỹ năng các môn học;

+ Hoàn thành sớm kế hoạch giáo dục (chương trình) 9 môn này để dành thời gian từ 10 đến 12 tuần tổ chức ôn tập thi TN THPT theo tổ hợp môn do học sinh lựa chọn.

(Việc bố trí số tiết tăng thêm đối với 9 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, GDCD nên cân đối tăng tiết theo thời điểm sao cho đảm bảo nguyên tắc tổng số tiết tăng thêm không quá 12 tiết/tuần và không vượt quá 50% số tiết chính khóa theo kế hoạch giáo dục môn học).

Đối với các môn học/hoạt động giáo dục còn lại: Tổ chức dạy học theo kế hoạch giáo dục môn học/hoạt động (chương trình) do các bộ môn xây dựng.

Tất cả các kế hoạch giáo dục môn học/hoạt động giáo dục phải được Hiệu trưởng phê duyệt trước khi thực hiện.

- Khuyến khích các trường THCS, trường THPT có cấp THCS tổ chức dạy tăng số tiết/tuần chéo buổi (khối 9) đối với 3 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh nhằm:

+ Tổ chức ôn luyện theo hình thức cuốn chiếu để giúp cho học sinh nắm vững, khắc sâu kiến thức, kỹ năng các môn học;

+ Hoàn thành sớm kế hoạch giáo dục (chương trình) các môn này để dành thời gian từ 4 đến 6 tuần tổ chức ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

(Việc bố trí số tiết tăng thêm đối với 3 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh nên thực hiện ổn định, sao cho đảm bảo nguyên tắc số tiết tăng thêm không quá 9 tiết/tuần và không vượt quá 50% số tiết chính khóa theo kế hoạch giáo dục môn học).

Đối với các môn học/hoạt động giáo dục còn lại: Tổ chức dạy học theo chương trình, kế hoạch giáo dục môn học/hoạt động (chương trình) do các bộ môn xây dựng.

Tất cả các kế hoạch giáo dục môn học/hoạt động giáo dục phải được Hiệu trưởng phê duyệt trước khi thực hiện.

- Tổ chức thi thử kỳ thi TN THPT cấp cụm lần thứ nhất từ ngày 02/11 đến 07/11/2020, lần thứ hai từ ngày 01/02 đến ngày 06/02/2021 (có hướng dẫn sau).

- Tổ chức thi thử kỳ thi TN THPT cấp tỉnh (nếu có sẽ hướng dẫn sau).

2. Thời gian thực hiện các kỳ thi: Thực hiện theo kế hoạch riêng.

3. Nghỉ lễ, tết Nguyên đán: Thực hiện theo quy định của Luật Lao động và có văn bản hướng dẫn riêng.

Sở GDKHCN yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học thực hiện đúng nội dung Công văn này. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở GDKHCN (Phòng GDTrH-GDTX) để phối hợp cùng giải quyết.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Giám đốc;

- Các Phó Giám đốc phụ trách;

- Thanh tra Sở;

- Các phòng: KH-TC, TC-HC,

  KT-KĐCLGD, GDTrH-GDTX;

- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

Dương Hồng Tân

 

 

Phụ lục

BIÊN CHẾ NĂM HỌC 2020 - 2021

 

* HỌC KỲ I:

Tháng

CÁC NGÀY TRONG TUẦN

Tuần thực học

Ghi chú

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chủ Nhật

9/2020

 

01

02

03

04

05

06

 

Ổn định tổ chức lớp, bàn giao kết quả học tập, rèn luyện và kiểm tra đầu năm học, Khai giảng

07

08

09

10

11

12

13

Tuần 1

14

15

16

17

18

19

20

2

 

21

22

23

24

25

26

27

3

 

10/2020

28

29

30

01

02

03

04

4

 

05

06

07

08

09

10

11

5

 

12

13

14

15

16

17

18

6

 

19

20

21

22

23

24

25

7

 

26

27

28

29

30

31

01

8

 

11/2020

02

03

04

05

06

07

08

9

Thi thử cấp Cụm lần 1

09

10

11

12

13

14

15

10

 

16

17

18

19

20

21

22

11

 

23

24

25

26

27

28

29

12

 

12/2020

30

01

02

03

04

05

06

13

 

07

08

09

10

11

12

13

14

 

14

15

16

17

18

19

20

15

Kiểm tra HKI lớp 12

21

22

23

24

25

26

27

16

Kiểm tra HKI lớp 6, 7, 8, 9

28

29

30

31

01

02

03

17

Kiểm tra HKI lớp 10, 11

01/2021

04

05

06

07

08

09

10

18

 

Ghi chú:

1. Ngày tựu trường: 01/9/2020.

2. Từ ngày 01/9 đến 12/9/2020: Ổn định tổ chức lớp, bàn giao kết quả học tập, rèn luyện, phổ biến nội quy, kiểm tra đầu năm học; Khai giảng.

3. Từ ngày 07/9/2020 bắt đầu tuần thực học thứ nhất.

4. Ngày khai giảng thống nhất toàn tỉnh: 05/9/2020.

5. Học kỳ I bắt đầu từ ngày 07/9/2020, kết thúc học kỳ I chậm nhất ngày 09/01/2020 (có 18 tuần thực học).

6. Ngày Quốc khánh 02/9/2020 được nghỉ 01 ngày.

7. Ngày Tết Dương lịch 01/01/2021 được nghỉ 01 ngày.

8. Kiểm tra học kỳ I: đối với khối 12: từ ngày 14/12 đến ngày 19/12/2020, đối với các khối còn lại: từ ngày 28/12 đến ngày 09/01/2021.

9. Báo cáo sơ kết học kỳ I chậm nhất ngày 16/01/2021.

* HỌC KỲ II:

Tháng

CÁC NGÀY TRONG TUẦN

Tuần thực học

Ghi chú

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chủ Nhật

01/2021

11

12

13

14

15

16

17

Tuần 19

 

18

19

20

21

22

23

24

20

 

25

26

27

28

29

30

31

21

 

02/2021

01

02

03

04

05

06

07

22

 

08

09

10

11

12

13

14

 

Nghỉ Tết Tân Sửu

15

16

17

18

19

20

21

 

Nghỉ Tết Tân Sửu

22

23

24

25

26

27

28

23

 

03/2021

01

02

03

04

05

06

07

24

Thi thử cấp Cụm lần 2

08

09

10

11

12

13

14

25

 

15

16

17

18

19

20

21

26

 

22

23

24

25

26

27

28

27

 

29

30

31

01

02

03

04

28

 

4/2021

05

06

07

08

09

10

11

29

Thi NPT

12

13

14

15

16

17

18

30

Kiểm tra HKII lớp 12

19

20

21

22

23

24

25

31

 

26

27

28

29

30

01

02

32

Kiểm tra HKII lớp 9

5/2021

03

04

05

06

07

08

09

33

Kiểm tra HKII lớp 6, 7, 8

10

11

12

13

14

15

16

34

Kiểm tra HKII lớp 10, 11

17

18

19

20

21

22

23

35

 

24

25

26

27

28

29

30

 

Bế giảng

Ghi chú:

1. Học kỳ II bắt đầu từ ngày 11/01/2021, kết thúc học kỳ II chậm nhất ngày 22/5/2021 (có 17 tuần thực học).

2. Nghỉ Tết Nguyên Đán Tân Sửu: ít nhất 7 ngày.

3. Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 21/4/2021.

4. Nghỉ Lễ Chiến thắng 30/4/2021 và Quốc tế Lao động 01/5/2021.

5. Kiểm tra học kỳ II từ ngày 10/5 đến ngày 22/5/2021.

6. Các trường bế giảng năm học trước ngày 29/5/2021.

7. Báo cáo tổng kết năm học chậm nhất ngày 10/6/2021.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Tin mới nhất
Liên kết website